Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Video

Video

Link Bài giảng môn Vật lí ngày 16/03/2020


https://youtu.be/k5BoBVksjJ0

Link Bài giảng môn Lịch sử ngày 16/03/2020


https://www.youtube.com/watch?v=4t0B4aw5qMs

Link Bài giảng môn Ngữ văn ngày 16/03/2020


https://www.youtube.com/watch?v=JvqlDHM-oCg

Lễ hội trường


Cảnh quan của trường