Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 20 tháng 01 năm 2018

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc