Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 11 tháng 12 năm 2018

 » Lịch báo giảng » Tổ Giáo Vụ »