Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Lịch báo giảng » Tổ Hướng nghiệp- Dạy Nghề »