Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Ban Giám đốc

Kế hoạch tuần học thứ 41 (tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019)

Kế hoạch tuần học thứ 42 (tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020)