Thứ Hai, 23/07/2018

Buổi sáng

- Làm việc theo kế hoạch: Tổ HC-TH và Giáo vụ;

- Tuyển sinh lớp mười tại CS NPH: Cô Nga.

Buổi chiều

- Làm việc theo KH của bộ phận Đào tạo nghề nông thôn.

Thứ Ba, 24/07/2018

Buổi sáng

- Làm việc theo kế hoạch: Tổ HC-TH và Giáo vụ;

- Tuyển sinh lớp mười tại CS NPH: Cô Nga.

Buổi chiều

- 14g30 Khai giảng lớp Đào tạo nghề lái xe hạng B2,C tại xã Lộc Vĩnh: Đ/c: Toàn QGĐ,Dũng PGĐ, Đào Bình, Cái Bình và Trường CĐ GT Huế.

Thứ Tư, 25/07/2018

Buổi sáng

- 8g00 Họp Chi bộ: Đảng viên chi bộ.

- Làm việc theo kế hoạch: Tổ HC-TH và Giáo vụ;

- Tuyển sinh lớp mười tại CS NPH: Cô Nga.

Buổi chiều

- Làm việc theo KH của bộ phận Đào tạo nghề nông thôn.

Thứ Năm, 26/07/2018

Buổi sáng

- Làm việc theo kế hoạch: Tổ HC-TH và Giáo vụ;

- Tuyển sinh lớp mười tại CS NPH: Cô Nga.

Buổi chiều

- 14g30 Khai giảng lớp Đào tạo nghề lái xe hạng B2,C tại xã Vinh Hưng: Đ/c: Toàn QGĐ,Dũng PGĐ, Đào Bình, Cái Bình và TT Tâm An.

Thứ Sáu, 27/07/2018

Buổi sáng

- 8g30 Khai giảng lớp Đào tạo nghề lái xe hạng B2,C tại xã Vinh Hiền: Đ/c: Toàn QGĐ,Dũng PGĐ, Đào Bình, Cái Bình và Trường CĐ nghề 23 Huế.

- Làm việc theo kế hoạch: Tổ HC-TH và Giáo vụ;

- Tuyển sinh lớp mười tại CS NPH: Cô Nga.

Buổi chiều

- Làm việc theo KH của bộ phận Đào tạo nghề nông thôn.