Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên