Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Nghị quyết tháng 6 năm 2016