Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 07 năm 2018

 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

Nghị quyết tháng 6 năm 2016