Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

Các mục ảnh khác